Màn kết hợp có 1-0-2 giữa hai danh ca Ý Lan và Hương Lan.

Màn kết hợp có 1-0-2 giữa hai danh ca Ý Lan và Hương Lan.

Màn kết hợp có 1-0-2 giữa hai danh ca Ý Lan và Hương Lan.

137 Lượt xem